Úvodní strana

Hlavní navigační menu

Úvodní strana
STŘEDNÍ ŠKOLA

Hlavní navigační menu

MISTROVSKÁ ŠKOLA

Hlavní navigační menu

KONTAKTNÍ INFORMACE

Hlavní navigační menu

ODKAZYStřední školy

TOPlist


QR


Státní maturita logo

Maturitní zkoušky pro rok 2018/2019


SLEDUJTE OFICIÁLNÍ STRÁNKY WWW.NOVAMATURITA.CZ

TERMÍNY - maturitní kalendář 2019


Vyučování ve 4. ročnících bude ukončeno 26.4.2019.

Doba volna určená pro přípravu k vykonání maturitní zkoušky: 6. 5. - 12. 5. 2019.

Ústní zkoušky společné části a ústní zkoušky profilové části probíhají současně: 27.5.2019 - 31.5.2019.


Státní část

1) Český jazyk a literatura: informace na novamaturita

 • didaktický test (státní)- Na vyplnění didaktického testu z českého jazyka a literatury mají žáci 75 minut. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky mají navýšen čas na vypracování testu a případně další uzpůsobení podmínek konání zkoušky podle posudku vypracovaného školským poradenským zařízením.
 • písemná práce (státní)- Žák si vybírá z 6 tematicky různorodých zadání, což umožňuje alespoň částečnou oborovou cílenost. Na vypracování práce je vymezeno 110 minut. Minimální rozsah písemné práce je 250 slov. Od školního roku 2018/2019 bylo zrušeno rozdělení zkoušky na výběr zadání a samotné vypracování práce. Žáci tak po úvodní administraci obdrží od zadavatele kromě testového sešitu se zadáním rovnou i záznamový arch, kam mohou ihned začít zapisovat svou písemnou práci.
 • ústní - Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr zadání ústní zkoušky společné části podle katalogu vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam řediteli školy do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období.

2) Student si zvolí: Anglický jazyk, nebo Matematiku

Anglický jazyk
 • didaktický test (státní) - Poslechový subtest trvá 40 minut. Subtest čtení a jazyková kompetence trvá 60 minut. Čas vymezený na testování vždy zahrnuje řešení úloh i zápis odpovědí do záznamového archu (dále rovněž zkratkou ZA).
 • písemná práce (státní)- trvá 60 minut
 • ústní (pracovní listy - 3 části státní a 1 část školní)

Důležité!

 • Na didaktické testy nezapomeňte mít u sebe platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

 • Při konání maturitní zkoušky se nesmí po odchodu z učebny (např. na toaletu) již vracet. Neplatí pro studenty s PUP.

 • Didaktické testy (DT) a písemná část se vyplňují modrou nebo černou dobře píšící propiskou.

 • Při didaktických testech si dejte veškeré osobní věci dopředu před tabuli. Na lavici můžete mít jen povolené pomůcky (zkontrolované slovníky, pravidla čj). Pití je povoleno, jídlo nikoliv.

 • Slovníky cizích jazyků a pravidla čj doneste ke kontrole nejpozději 26. 4. 2018 v Ruseku.

 • Na každou zkoušku buďte přítomni alespoň 15 min předem.

 • Důsledně vnímejte a výkonávejte pokyny zadavatelů!!!


Profilová (školní) část

3) Historie výtvarné kultury

 • ústní zkouška 15min (otázky dané školou z témat, které jsou součástí Rozhodnutí)

4) Návrhová a realizační tvorba

 • ústní zkouška 15min (otázky dané školou z témat, které jsou součástí Rozhodnutí)

5) Pracovní techniky, materiály a maturitní umělecký projekt

 • praktická zkouška a obhajoba maturitního uměleckého projektu
 • studenti odevzdají maturitní umělecký projekt do pátka 8.2.2019 do 12 hodin třídnímu učiteli
 • třídní učitel předá hodnocení maturitního projektu studentovi do 25.4.2019
 • praktická zkouška musí mít rozsah min. 2 týdny a koná se 13.5.-24.5.2019
  • 10.5.2019 zadání praktické maturitní zkoušky
  • 13.5.-23.5.2019 realizace zadaných prací
  • ve čtvrtek 23.5.2019 od 7:40 do 10:00 Jiráskovy sady - studenti odevzdají vytvořená díla
  • v pátek 24.5.2019 budou obhajovat maturitní projekt společně s rozborem vypracovaných prací

Nepovinné zkoušky

Žáci si mohou zvolit v rámci profilové části maturitní zkoušky nejvýše 2 nepovinné zkoušky z následujícící nabídky nepovinných maturitních zkoušek "Humanitní studia", "Ekonomika a aplikovaná psychologie".

Maturitní zkoušky - budou probíhat dle platné legislativy MŠMT.

Žák musí odevzdat formulář přihlášky řediteli školy včetně platného posudku školského poradenského zařízení, pokud žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky. Tento termín je závazný jak pro přihlášení ke zkoušce řádné, tak ke zkoušce opravné případně náhradní.

Rozhodnutí ředitele o obsahu a podmínkách maturitní zkoušky ve školním roce 2018-2019 včetně témat pro jednotlivé maturitní předměty.