Úvodní strana

Hlavní navigační menu

Úvodní strana
STŘEDNÍ ŠKOLA

Hlavní navigační menu

MISTROVSKÁ ŠKOLA

Hlavní navigační menu

KONTAKTNÍ INFORMACE

Hlavní navigační menu

ODKAZYStřední školy

TOPlist


QR


Stáže ERASMUS+

Erasmus day na střední škole vizuální tvorby

Erasmus day proběhne na střední škole vizuální tvorby v Hradci Králové v sobotu 13. října 2018. Škola jako jediná v České republice vzdělává v uměleckořemeslném oboru Grafický design, zaměřeném na Branding floristiky a Branding design. Již od roku 2001 organizuje zahraniční mobility, nejprve s projekty v programu Leonardo da Vinci a následně Erasmus+, úspěšně bylo realizováno celkem 14 projektů a obdržela certifikát Erasmus+ vet mobility charter.

Erasmus day je organizován společně s dnem otevřených dveří školy, floristickým seminářem pro veřejnost a budoucí mistry floristy. V průběhu dne představí účastníci stáží projekty Erasmus+ školy spolu s praktickými ukázkami floristické tvorby a tvorby branding designu. Na akci je zvána široká veřejnost, odborníci floristického a grafického branding designu a zejména zájemci o studium.

 • Evropské stránky ERASMUS+ - Mapa Erasmus days - Můžete se podívat na mapu a rozkliknout naši akci v HK, mapa je dole na stránce.
 • Erasmus Day at Secondary school of visual creativity

  Erasmus Day is going to take place at Secondary school of visual creativity in Hradec Králové on Saturday 13th October 2018. Our school is the only one in the Czech Republic with the arts and crafts branch of Graphic design, which is focused on Branding of floristry and Branding design. Since 2001 the school has organised mobility to different countries, at first it was the project Leonardo da Vinci, then the project Erasmus+, there were 14 projects together and the school received the certificate Erasmus+vet mobility charter.

  Erasmus Day is organised together with the doors open day, lessons of floral design for public and for people who are studying to get the qualification of floral design. During the day students, who took part in Erasmus +, speak about the project, show some floral objects and practical creation of branding design. There are invited a lot of people to visit this day - public, professionals of branding of floral design and branding design and especially students who would like to study at this secondary school.  Bremen 2017 - 2018

  V termínu 23.9.- 7.10.2017 proběhla první etapa projektu "Rozvoj a zdokonalení kompetencí žáků v Branding designu a Brandingu floristiky v Německu" v rámci programu ERASMUS+. Komunikačním jazykem byla angličtina. Veškeré náklady na tuto stáž byly hrazeny z financí ERASMUS+ a částečně z financí školy, včetně jazykové a odborné přípravy studentů před odjezdem na stáž. Tři žákyně studijního programu Branding floristiky pracovaly ve floristickém obchodě (každá na jiném pracovišti "floral design"- Petra Maršíková, "Blumen Stelter" - Kateřina Tomášová a "blumen Ekkehard Lange" - Vladimíra Pozděnová). Naučily se nové technologie zpracování florálního i neflorálního materiálu, a pro ně novému přístupu k práci a zodpovědnosti samy za sebe. Po absolvování stáže ještě všechny obdrží Europass mobility, který si mohou přiložit ke svému životopisu a získat tak výhodu při hledání budoucího zaměstnání.

  Kromě pracovních zkušeností měly žákyně možnost poznávat město Brémy a okolí spojené s bohatým kulturním programem (prohlídka gotické radnice na náměstí, historické čtvrti Schnoor, plavba lodí po řece, návštěva galerie Kunsthalle, botanické zahrady Botanika, vědeckého výukového centra Universum a expozice Klimahaus v Bremerhavenu).

 • novinky.cz - publikovaný článek
 • FOTOGALERIE
 • Druhý cyklus projektu proběhl v termínu 7.4.- 21.4.2018. Tři žáci studijního programu

  Branding design pracovali na dvou odborných pracovištích - vždy jeden v designovém studiu Designbüro v centru Brém a dva v marketinkovém oddělení firmy Botanika. Pro získání větších zkušeností vystřídali všechna poskytnutá pracoviště. Studenti byli umístěni v reklamním oddělení firmy Botanika (Deliusweg 40, 28359 Bremen) a dále pracovali pro grafické studio (DesignBüro Möhlenkamp & Schuldt GbR, Böttcherstraße 4, 28195 Bremen).

  Této stáže se zúčastnili žáci druhého ročníku: Kateřina Moravcová a Jakub Čihák a žákyně třetího ročníku Iveta Serbousková. Žáci měli na každém pracovišti vyhrazeno pracovní místo, každému byla umožněna prohlídka celé firmy, vykonávali práce společně se zaměstnanci německých firem. Každý pracovní den včetně náplně práce studenti zaznamenávali do deníku stáže. Zapojení do reálných pracovních činností na zahraničním pracovišti bylo pro studenty velice přínosné a užitečné. Práce studentů splnila všechny stanovené body jednotky učení ECVET "Tvorba grafické práce v Adobe CS6 v Německu". Účastníci stáže dokázali komunikovat, domlouvali se se spolupracovníky i vedoucími zaměstnanci, konali odborné práce na pracovištích grafického designu.

  Nové zkušenosti budeme dále využívat na vzdělávacích seminářích a akcích brandingu floristiky a branding designu organizovaných Asociací branding designu. Můžeme tak zkušenosti z profese brandingu floristiky a branding designu v Německu rozšířit mezi odbornou i širokou veřejnost v České republice. Kromě získávání pracovních zkušeností měli žáci možnost poznávat město Brémy a okolí spojené s bohatým kulturním programem (prohlídka gotické radnice na náměstí a katedrály Sv.Petra, historické čtvrti Schnoor, návštěva galerie Kunsthalle, vědeckého výukového centra Universum a expozice Klimahaus v Bremerhavenu).

 • FOTOGALERIE
 • novinky.cz - publikovaný článek


 • Bremen 2016 - 2017

  V loňském školním roce byl škole schválen projekt v rámci ERASMUS+. Jednalo se o odborné stáže studentů obou ŠVP vyučovaných na naší umělecké škole. Projekt byl rozdělen na dvě etapy. První proběhla 10.9.-24.9.2016 a druhá etapa proběhla 18.3.-1.4.2017. Obě etapy stáže probíhaly v Brémách v Německu. Komunikačním jazykem byla angličtina. Veškeré náklady na tuto stáž byly hrazeny z financí ERASMUS+ a částečně z financí školy, včetně jazykové a odborné přípravy studentů před odjezdem na stáž. Všechny činnosti na stáži byly definovány systémem jednotek výsledků učení pro odborné vzdělávání a přípravu, tzv. ECVET. Obě skupiny studentů během praxe zpracovávají deník praxe. Poznatky a novinky z oborů jsou předávány dál jak studentům školy, tak také účastníkům odborných seminářů pořádaných na naší škole.

  První cyklus proběhl 10.9.-24.9.2016. Jednalo se o 15.denní odbornou pracovní stáž 3 studentek oboru branding floristiky. Studentky pracovaly ve floristickém obchodě (každá na jiném pracovišti "floral design"- Nikola Janglová, "Blumen Stelter" - Denisa Ledecká a "blumen Ekkehard Lange" - Eliška Buriánková). Pracovaly na samostatných reálných zakázkách pod vedením německých floristů. Naučily se nové technologie zpracování florálního i neflorálního materiálu, a pro ně novému přístupu k práci a zodpovědnosti samy za sebe.

 • FOTOGALERIE
 • Druhý cyklus proběhl 18.3.-1.4.2017. Jednalo se také o 15. denní odbornou pracovní stáž 3 studentů ale tentokrát oboru branding design. Studenti pracovali na dvou odborných pracovištích - vždy jeden v designovém studiu Designbüro v centru Brém a dva v marketinkovém oddělení firmy Botanika. Studenti se postupně prostřídali na obou pracovištích. Této stáže se zúčastnili studenti druhého ročníku: Lucie Veiglová, Dominika Fikarová a Martin Rufr. Kromě odborného přínosu je podstatný i nárůst sociálních a komunikačních dovedností zúčastněných studentů. Ve volných dnech byl pro studenty zajištěn kromě odpočinku také bohatý kulturní a poznávací program.

 • FOTOGALERIE


 • ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

  Dne 26.9.2016 udělil Dům zahraniční spolupráce Střední škole vizuální tvorby "Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě" v programu Erasmus+ na období od 1.1.2017 do 31.12.2020. Tento certifikát umožňuje škole podávat zjednodušené žádosti v rámci ročních obecných výzev programu Erasmus+.


  Při zachování vysoké kvality projektů se budou moci žáci Středí školy vizuální tvorby účastnit těchto zahraničních stáží až do roku 2020.


  Bremen 2015 - 2016

  Stáž šesti studentů v Německu proběhla v délce dva týdny. Stáž se skládala ze dvou aktivit (mobilit). První byla pro 3 studenty Floristického designu a druhá pro 3 studenty Branding designu. Projekt byl realizován od června 2015 do května 2016, vlastní realizace stáže proběhla v první aktivitě 26.9.- 10.10.2015 a v druhé aktivitě 9.4.-23.4.2016. Každý účastník v průběhu stáže samostatně pracoval v prvotřídním zahraničním pracovišti ve městě Brémy. Studenti floristického designu si při plnění pracovních úkolů v průběhu dvou týdnů první mobility osvojili nové techniky a postupy tvorby, použití materiálů a sestavováním návrhů na dekorace společně s tvorbou cenové kalkulace. Prakticky si procvičili komunikaci v cizím jazyce a rozšířili si slovní zásobu. Splnili jednotku učení ECVET s názvem "Tvorba umělecké květinové dekorace v Německu". Účastníci druhé aktivity (mobility) dva týdny samostatně vykonávali příslušné pracovní převážně grafické činnosti v reklamním oddělení firmy Botanica, v Designovém studiu Möhlenkamp & Schuld GbR a přímo pro FDF Niedersachsen pod vedením Andrease Fabera. Studenti sestavovali grafickou přípravu jednotlivých odborných článků včetně úpravy fotografií, tvořili grafickou podobu inzerce, sestavovali letáky, tvořili diplomy, dárkové poukazy, prezentační, propagační, reklamní a další tiskoviny. Na každém pracovišti sledovali pracovní činnosti zaměstnanců a komunikovali s nimi. Studenti splnili jednotku učení "Tvorba grafické práce v Adobe CS6 v Německu" Pro studenty měla účast na stáži výrazný přínos. K výsledkům realizovaného projektu patří získání nových praktických profesních dovedností v provozu německých firem a získání zkušeností s pracovními návyky v zahraničí. Všichni zúčastnění studenti pracovali jednotlivě na svém pracovišti a se zaměstnanci komunikovali v anglickém jazyce, což vedlo ke zdokonalení v cizojazyčné komunikaci. Projekt tak reagoval na důležité potřeby studentů střední školy. Účastníci stáže obdrželi osvědčení Europass, potvrzené vysílající a přijímající organizací. Všechny činnosti na stážích byly definovány Evropským systémem jednotek výsledků učení pro odborné vzdělávání a přípravu, tzv. ECVET. Vedle evropského nástroje ECVET a osvědčení Europass studenti obdrželi osvědčení vysílající organizace o absolvování individuální praktické výuky v zahraničí a osvědčení od profesní organizace Asociace floristického designu. Poznatky a zkušenosti ze zahraniční praxe jsme zapracovali do výuky odborných předmětů vzdělávacího programu Floristický design a Branding design. Tento přínos má dlouhodobý charakter a přesahuje délku trvání projektu. Se získanými zkušenostmi se tak seznámí všichni studenti školy a zlepší se kvalita středního odborného vzdělávání.
 • FOTOGALERIE


 • Bremen 2014 - 2015

  Předkladatelem projektu a současně vysílající organizací byla Střední škola vizuální tvorby, s.r.o., která vzdělává studenty ve čtyřletém maturitním oboru Grafický design podle vlastních školních vzdělávacích programů Floristický design a Branding design. Zahraniční partnerskou přijímající organizací byla FDF Niedersachsen v Německu. Odborným partnerem projektu bylo profesní sdružení Asociace floristického designu, což je profesní organizace v ČR. Všichni partneři splnili dohodnuté závazky. Stáž šesti studentů v Německu proběhla v délce dva týdny. Stáž se skládala ze dvou aktivit (mobilit). První byla pro 3 studenty Floristického designu a druhá pro 3 studenty Branding designu. Projekt byl realizován od července 2014 do června 2015, vlastní realizace stáže proběhla v první aktivitě 20.9.- 4.10.2014 a v druhé aktivitě 25.4.-9.5.2015. Každý účastník v průběhu stáže samostatně pracoval v prvotřídním zahraničním pracovišti ve městě Brémy. Studenti floristického designu si při plnění pracovních úkolů v průběhu dvou týdnů první mobility osvojili nové techniky a postupy tvorby, použití materiálů a sestavováním návrhů na dekorace společně s tvorbou cenové kalkulace. Získali dovednosti a znalosti vytvářet florální příležitostná umělecká dárková díla jako jsou např. kytice, aranžmá a podobně. Prakticky si procvičili komunikaci v cizím jazyce a rozšířili si slovní zásobu. Splnili jednotku učení ECVET s názvem "Tvorba umělecké květinové dekorace v Německu". Účastníci druhé aktivity (mobility) dva týdny samostatně vykonávali příslušné pracovní převážně grafické činnosti v grafických studiích - tiskárně, v reklamním oddělení firmy Botanica a přímo pro FDF Niedersachsen pod vedením Andrease Fabera. Studenti sestavovali grafickou přípravu jednotlivých odborných článků včetně úpravy fotografií, tvořili grafickou podobu inzerce, sestavovali letáky, tvořili diplomy, dárkové poukazy, prezentační, propagační, reklamní a další tiskoviny. Na každém pracovišti sledovali pracovní činnosti zaměstnanců a komunikovali s nimi. Studenti splnili jednotku učení "Tvorba grafické práce v Adobe CS6 v Německu" Pro studenty měla účast na stáži výrazný přínos. K výsledkům realizovaného projektu patří získání nových praktických profesních dovedností v provozu německých firem a získání zkušeností s pracovními návyky v zahraničí. Všichni zúčastnění studenti pracovali jednotlivě na svém pracovišti a se zaměstnanci komunikovali v anglickém jazyce, což vedlo ke zdokonalení v cizojazyčné komunikaci. Projekt tak reagoval na důležité potřeby studentů střední školy. Účastníci stáže obdrželi osvědčení Europass, potvrzené vysílající a přijímající organizací. Všechny činnosti na stážích byly definovány Evropským systémem jednotek výsledků učení pro odborné vzdělávání a přípravu, tzv. ECVET. Vedle evropského nástroje ECVET a osvědčení Europass studenti obdrželi osvědčení vysílající organizace o absolvování individuální praktické výuky v zahraničí a osvědčení od profesní organizace Asociace floristického designu. Studenti, doprovodné osoby i monitorující osoba společně s ostatními učiteli hodnotili a posuzovali nové získané zkušenosti ze stáže. Poznatky a zkušenosti ze zahraniční praxe jsme zapracovali do výuky odborných předmětů vzdělávacího programu Floristický design a Branding design. Tento přínos má dlouhodobý charakter a přesahuje délku trvání projektu. Se získanými zkušenostmi se tak seznámí všichni studenti školy a zlepší se kvalita středního odborného vzdělávání. Během projektu se nevyskytly žádné problémy, vše dohodnuté se splnilo.

 • FOTOGALERIE
 • Francie 2013 - Bois Guillaume

  V projektu s názvem "Rozvoj a zdokonalení dovedností a zkušeností v profesi floristického designu ve Francii" se šest studentů účastnilo zahraniční pracovní stáže. Mezi výsledky zrealizovaného projektu zařazujeme získání nových praktických dovedností, poznání nových profesních technik, způsobů užití florálních a neflorálních materiálů, procvičení komunikace v cizím jazyku a poznání provozu podniku floristického designu ve Francii. Dále sem můžeme zařadit poznání požadavků na zaměstnance, poznání jejich výkonnosti, pracovních návyků a efektivnosti práce pracovníků floristického designu ve Francii - v Normandii. Stáž studentek v organizaci floristického designu ve Francii byla součástí jejich praktické výuky na odborné střední škole....

 • FOTOGALERIE
 • Francie 2012 - Rouen - Normandie

  V rámci projektu byla realizována stáž šesti studentů střední školy do podniků floristického designu v Normandii. Stáž probíhala ve dvou dvoutýdenních bězích vždy po třech studentech. Projekt reagoval na důležité potřeby studentů střední školy. Pro studentky měla účast na stáži obrovský přínos. Poznaly provoz francouzského podniku floristického designu a získaly zkušenosti s pracovními návyky v zahraničí. Každá studentka pracovala samostatně na svém pracovišti. Studentky mohly se spolupracovníky a vedoucím komunikovat pouze v anglickém jazyce, což vedlo ke zdokonalení v cizojazyčné komunikaci....

 • FOTOGALERIE
 • Francie-Normandie 2010 - Bois Guillaume, Sotteville

  Šest studentek získalo velké monožství pracovních i osobních zkušeností. Zdokonalily se v komunikaci, poznaly provoz zahraniční firmy. Účastí na zahraničních stáží se zvyšuje zaměstnatelnost a uplatnitelnost absolventů odborné školy na trhu práce.

 • FOTOGALERIE
 • Rouen, Francie 2009

  Šest studentek pracovalo v prvotřídních podnicích floristického designu. Každá studentka měla svoje pracovistě. Poznat provoz francouzského floristického obchodu a účastnit se praxe v zemi, která má významné postavení v oboru designu a floristiky byla jedinečnou příležitostí pro splnění stanovených cílů. Realizací tohoto projektu se zdokonalily dovednosti a schopnosti mladých osob v počátečním odborném vzdělávání se záměrem usnadnit jejich uplatnění na trhu práce.

 • FOTOGALERIE
 • Brémy, Německo 2007

  Holandsko 2006

  Škola získala grant v rámci programu Leoardo da Vinci na projekt "Floristická praxe v holandských květinových obchodech", takže se v srpnu 2006 čtyři studentky účastnily zahraniční stáže v Goes v Holandsku. Studentky v průběhu stáže pracovaly v holandském floristickém obchodě, kde poznaly nové pracovní prostředí, pracovní návyky a povinnosti a nové techniky práce. Účastnice si zvýšily úroveň dosavadních znalostí a dovedností a rozšířily si svoje vědomosti o nové zkušenosti. Dále zaznamenaly nové metody odborné výuky a praxe, kterými můžeme obohatit náš proces odborného vzdělávání. Prací v zahraničním obchodě získaly studentky mnoho nových zkušeností, které mohly předat svým spolužákům.

  Brémy, Německo 2005

  V září 2005 se čtyři studentky zúčastnily stáže v rámci projektu "Praxe v německém floristickém obchodě" programu Leoardo da Vinci. Každá studentka pracovala samostatně ve špičkovém květinovém obchodě, kde sestavovala kytice, vypichované práce a další dekorace a prodávala květiny. Prací v zahraničním obchodě získaly studentky mnoho nových zkušeností, které můžeme využívate va výuce dalších studentů.

  Fauville-en-Caux, Francie 2004

  V rámci projektu programu Leoardo da Vinci se šest studentek na podzim roku 2004 zúčastnilo praxe ve Franci. Ve městě Rouen byla každá studentka samostatně v květinovém obchodě, kde sestavovala kytice a prodávala květiny. Prací v zahraničním obchodě získaly studentky mnoho nových zkušeností, které mohly předat svým spolužákům.

  Drážďany, Německo 2002

  Stáže v projektu "Odborné vzdělávání ve floristice" se účastnili čtyři studentky, které se v zahraniční škole zúčastnily floristické praxe, absolvovaly praktická cvičení na pracovišti a prodávaly ve floristickém obchodě.

  Gelsenkirchen 2001

  V roce 2001 předložila SSZŠMO svůj první projekt výměny s názvem "Zavedení floristiky v České republice". Devět pedagogů se učastnilo výměny ve FloristPark v Gelsenkirchenu v Německé spolkové republice.V průběhu výměny účastníci studovali pedagogické dokumenty německé školy a konzultovali způsoby výuky floristiky. Prostudovali jednotlivé oblasti vzdělávání tak, aby mohly být zapracovány do našich pedagogických dokumentů.